Uppdrag

Nyheter

Med bland annat flera stora och kända aktörer på den nordiska fastighetsmarknaden som klienter och samarbetspartners har Hedins en viktig roll i branschen.


Här nedan uppdaterar vi om utvalda klientuppdrag.2020.02.02

Hedins har rådgivit i en tvist som rört ersättning till aktiebolagsdelägare i samband med att bolaget avyttrats.

2020.01.20

Hedins har rådgivit industrifastighetsägare i Bromma med anledning av en tvist kring en utförd byggnadsrenovering.

2020.01.16

Hedins har rådgivit Ross Arkitektur & Design AB i samband med avtalsförhandlingar avseende sekretessavtal.


2019.12.10

Hedins har biträtt klient med ett överklagande av förhandsbesked avseende byggnation på en fastighet belägen på Gotland. Förhandsbeskedet rörde mark som är riksintresseskyddad med hänsyn till Försvarsmakten och Swedavias verksamhet på Gotland.


2019.11.15

Hedins har rådgivit klient i en tvist angående skada som orsakats av entreprenör i samband med fasadrenovering av en industrifastighet.


2019.11.06

Hedins har biträtt klient i en tvist angående felaktigt angiven biyta i en nyproducerad bostadsrätt.


2019.10.20

Hedins har biträtt klient med att överklaga ett beslut om intensivövervakning med elektronisk kontroll till förvaltningsrätten.


2019.09.30

Hedins klient har, efter överklagan av Ikram Asry på Hedins Juristbyrå, tillerkänts skadestånd av ett homestylingbolag efter att de orsakat en skada på klienten tillhörig egendom i samband med utfört uppdrag. 


2019.09.13

Hedins har biträtt klient i samband med bodelning m m.


2019.09.10

Hedins har agerat legal  rådgivare åt ROSS Arkitektur & Design AB i samband med tecknande av ett "letter of intent"


2019.08.02

Hedins har rådgivit i ett ärende angående strandskyddsdispens på en sjötomt på Värmdö.


Ärendet rörde ett eventuellt överklagande av ett kommunalt beslut där de kommunala tjänstemännens förslag var i strid med nämndens slutliga beslut.


Den berörda fastigheten var en sjötomt på ca 10 000 kvm med ett känsligt läge i Stockholms skärgård. Fastigheten innefattade dessutom ett flertal byggnader inom 100 m från stranden. 


2019.05.03

Hedins biträder klient som försatts i personlig konkurs på grund av ett åtagande om personligt borgensansvar.


2019.04.01

Hedins har rådgivit klient i en tvist mellan klienten och dennes arbetsgivare där arbetsgivaren krävt att en felaktigt utbetald lön ska återbetalas.


2019.02.20

Hedins har agerat legal rådgivare åt en hyresvärd i samband med omförhandling/höjning av lokalhyra i en av hyresvärdens lokaler i Bromma i Stockholm.


2019.01.03

Hedins har biträtt privatperson i Stockholms tingsrätt i en fordringstvist där det fordrade beloppet uppgick till miljonbelopp


2018.11.26

Hedins har agerat legal rådgivare åt ROSS Arkitektur & Design AB vid samarbetsavtalsförhandlingar med ett  företag i samband med ROSS expandering i Spanien


2018.11.08

Hedins har biträtt klient med ett överklagande till Mark- och miljödomstolen i ett ärende angående förhandsbesked. Klienten vill få prövat om en sameby är att anse som sakägare på den grunden att de har renbetesmark i närheten av den fastighet på vilken klienten har för avsikt att uppföra två fritidshus


2018.08.22

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist med Tobin Properties med anledning av att klienten hävt ett förhandsavtal


2018.07.03

Hedins har biträtt en privatperson i en tvist i samband med överlåtelse och upplåtelse av fast egendom


2018.04.10

Hedins har biträtt HYAB Magneter AB i en tvist angående fordran med anledning av utförd entreprenad. Med hjälp av Hedins undkom HYAB ett krav om drygt 100 000 kr från entreprenören som hade fakturerat mer än vad HYABs företrädare ansåg att man överenskommit 


2018.03.20

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en tvist angående förlängning av lokalhyresavtal


2017.11.20

Hedins har biträtt klient i en köprättslig tvist där klienten bl a hävt ingånget köpeavtal avseende en motorbåt


2017.05.20

Hedins har biträtt klient i en tvist med svenska staten angående kränkning av bl a artikel 6 i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Hedins biträdde klienten med överklagan till Europadomstolen samt med en skadeståndstalan hos Justitiekanslern.


2016.12.30

Hedins har framgångsrikt biträtt klient i en tvist angående dolt fel i fastighet. Efter att klienten flyttat in i köpt fastighet upptäcktes relativt omfattande vattenskador. Med hjälp av Hedins förlikades klienten med säljaren om ett belopp som var högre än vad säljaren initialt hade erbjudit klienten


2016.10.20

Hedins har biträtt klient i en tvist angående förlängnng av bostadshyresavtal

   Hedins Juristbyrå 

   Artillerigatan 6 

   SE 114 51 Stockholm  

   Sverige

   T: + 4 6  8   7 3 5  3 3  3 8

   E:  info@hedinsjuristbyra.se
För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator.

Läs mer
Acceptera cookies