Personuppgifter

Din integritet är viktig


I enlighet med Hedins Juristbyrås professionella ansvar respekterar vi din integritet och säkerställer att dina uppgifter behandlas med den sekretess och den respekt som situationen kräver.


Denna informationstext beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker Hedins Juristbyrås hemsida, www.hedinsjuristbyra.se ("webbplatsen"), eller mailar oss.


Informationstexten beskriver även vilka rättigheter du har som registrerad, samt hur du kontaktar Hedins Juristbyrå om du skulle ha frågor kring vår användning av dina personuppgifter.De personuppgifter vi samlar in om dig

Vi samlar typiskt sett inte in några personuppgifter om dig om du inte själv väljer att lämna dina uppgifter till oss, till exempel genom att maila oss direkt.

När du mailar oss samlar vi in de personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss, exempelvis namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.


Hur vi behandlar dina personuppgifter

När du mailar oss behandlar vi dina personuppgifter grundat på vårt legitima intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara den korrespondens vi får. Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är motiverat av sammanhanget för att besvara och hantera ditt meddelande. Vi säljer inte, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part för kommersiella ändamål utan att du samtyckt till det.


Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.


Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.


Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter som sker med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.


Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.


Gäller informationen även för länkar till andra sidor?

Nej, vi ansvarar inte för personuppgifter som behandlas när du besöker en hemsida via någon av våra länkar. Se respektive hemsida för hur de behandlar personuppgifter.


Personuppgiftsansvarig

Hedins Juristbyrå KB, org. nr  9 6 9 7 2 2  -  8 6 4 2, Alströmergatan 32 R, 112 47 Stockholm är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker via webbplatsen.


Kontakt

Om du har frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@hedinsjuristbyra.se.


Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du även rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, i Sverige Datainspektionen. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.


Ändringar och uppdateringar

Denna informationstext uppdaterades i juli 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats.


In accordance with the professional responsibility of Hedin's Legal Services, we respect your privacy and ensure that your information is treated with the confidentiality and respect that the situation requires.

This information text describes how your personal information will be processed when you visit the Hedins Law Agency website, www.hedinsjuristbyra.se ("the website"), or email us.

The information text also describes the rights you have registered as well as how to contact the Hedins Legal Office if you have questions about our use of your personal information.The personal information we collect about you

Typically, we do not collect any personal data about you if you do not choose to submit your information to us, for example, by emailing us directly.

When you mail us, we collect the personal information you voluntarily give us, such as name, phone number, mailing address, e-mail address, job title etc.


How we process your personal information

When you mail us, we process your personal information based on our legitimate interest in communicating with you and answering the correspondence we receive. Your personal information will be processed as long as it is motivated by the context of answering and managing your message. We do not sell, distribute or otherwise make your personal data available to third parties for commercial purposes without your consent.


Your rights

Right of access

You are entitled to receive information about what personal information we have about you and how we treat these data. You are also entitled to receive a copy of this information.


Right to rectification and erasure

You are entitled to receive incorrect information corrected and supplemented. In some cases, you may also delete your personal data, for example, if they are no longer necessary for the purpose for which they were collected.


Right to object and right to limitation of treatment

You have the right to object to the processing of your information relating to the legal basis that we have a legitimate interest. You are also entitled to restrict treatment, eg if you believe the information is incorrect.


Right to data portability

In some cases, you may obtain the personal information you have provided. The data is presented in a structured and machine-readable format, and you also have the right to transfer the data to another personal data controller when technically possible.


Does the information also apply to links to other pages?

No, we are not responsible for personal data processed when you visit a website through any of our links. See the respective website for how they treat.


Responsible of the personal data/information

Hedins Juristbyrå KB, org. No. 9 6 9 7 2 2 - 8 6 4 2, Alströmergatan 32 R, 112 47 Stockholm is personally responsible for the processing of personal data that is made through the website.


Contact

If you have questions about how we treat your personal information, please contact us at info@hedinsjuristbyra.se.


Complaint

If you believe that our processing of your personal data is in violation of applicable data protection legislation, you may also file a complaint with a regulatory authority, in the Swedish Data Inspectorate. You can also contact the supervisory authority of the country where you live or work.


Changes and updates

This information text was updated in July 2018. We reserve the right to change this information text from time to time to reflect any changes to our legal requirements or our processing. Any changes will be posted on this site.För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Ytterligare information om vilka cookies vi använder och hur du kan stänga av cookies får du genom att klicka på "läs mer" här nedan. Vi rekommenderar dig att läsa informationen

LÄS MER
Acceptera